หน้าแรก  |  กระดาน php+mysql  |  กระดาน vb6+asp  |  กระดาน javascript
 
 
คำตอบที่ดีที่สุด การสร้างเว็บบอร์ดเบื้องต้น ด้วย php+mysql บทที่ 2 สร้าง connection mysql ไฟล์ connect.php การสร้างเว็บบอร์ดเบื้องต้น ด้วย php+mysql บทที่ 2 สร้าง connection mysql ไฟล์ connect.php
สร้างตัวเชื่อม ฐานข้อมูล php กับ mysql ไฟล์ connect.php
ลำดับ  ซอร์สโค้ด
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
  
  $DB_HOSTNAME = "localhost";
  $DB_NAME = "webboard";
  $DB_USERNAME = "root";
  $DB_PASSWORD = "0000";
 
  $link = @mysql_connect($DB_HOSTNAME, $DB_USERNAME, $DB_PASSWORD) or die("ไม่สามารถติดต่อกับฐานข้อมูลได้ในขณะนี้ <!-- ".mysql_error()." -->");
  @mysql_select_db($DB_NAME) or die("ไม่สามารถเลือกใช้งานฐานข้อมูลได้ <!-- ".mysql_error()." -->");
 
  mysql_set_charset('utf8', $link);
  mysql_query("SET NAMES UTF8");
 
 
 admin 22 มิถุนายน 2558 13:33:54

ตอบ : การสร้างเว็บบอร์ดเบื้องต้น ด้วย php+mysql บทที่ 2 สร้าง connection mysql ไฟล์ connect.php
Ever wondered if it\'s feasible to drive FREE traffic to your online business, especially if you’re a complete newbie online?\r\n\r\n I am a Digital Marketing Specialist with SEO Spy backlinks agency.\r\n\r\nWe’ve been keeping up with Your Business and are taken with your excellent digital platform. Nonetheless, we think that there\'s an space for enhancement, notably in the online realm.\r\n\r\nFrom our experience, strategic backlinking is a vital component in boosting a website’s search engine optimization. Properly used backlinks have the potential to:\r\n\r\n- Boost your website’s SEO ranking\r\n- Boost targeted traffic and enhance engagements\r\n- Build your brand’s credibility and authenticity in the industry\r\n\r\nUtilizing our tried-and-true backlinking methods, we assist businesses like Your Business grow their online presence and in turn attain higher ROI.\r\n\r\nAre you amenable to discussing the ways in which Your Company can assist Your Business in leveraging the power of backlinks to enhance your website’s efficiency?\r\n\r\nI’m looking forward to learning your insights and possibly collaborating together to boost Your Business to new peaks in the digital landscape.\r\n\r\nWe should begin on enhancing your website’s performance today. Set up a free meeting with us now to discover more about how we can boost your digital performance and boost additional outcomes for Your Business. Simply look here - > https://tinyurl.com/seospybacklinks\r\nDo not lose this chance to bring your brand to the next level!\r\nWarm regards,\r\n\r\n
ลำดับ  ซอร์สโค้ด
1 
2 
3 
  
 Ever pondered if it\'s possible to drive FREE traffic to your website, especially if you’re a complete newbie online?\r\n\r\n I am a Digital Marketing Specialist with SEO Spy backlinks agency.\r\n\r\nI have been following Your Company and have been taken with your commendable online presence. But, we think that there\'s an opportunity for improvement, notably in the digital realm.\r\n\r\nFrom our experience, strategic backlinking stands as a critical part in enhancing a website’s online visibility. Properly used backlinks are able to:\r\n\r\n- Enhance your website’s online presence\r\n- Boost targeted traffic and enhance conversion rates\r\n- Establish your brand’s credibility and authenticity in the industry\r\n\r\nUtilizing our proven backlinking techniques, we assist businesses such as Your Company scale their online visibility and thereby attain greater profitability.\r\n\r\nWould you be amenable to exploring how Your Company can help Your Company in harnessing the power of backlinks to boost your site’s efficiency?\r\n\r\nLooking forward to knowing your feedback and potentially collaborating together to boost Your Business to new peaks in the digital space.\r\n\r\nLet’s begin on improving your website’s performance right away. Schedule a complimentary strategy session with us now to learn further about the ways we can optimize your web reach and boost additional ROI for Your Business. Merely click here - > https://tinyurl.com/seospybacklinks\r\nDo not lose this opportunity to bring your brand to the next level!\r\nBest wishes,\r\n\r\n
 
 Senior SEO Professional at SEO Spy agency , 11 ตุลาคม 2566 21:31:03


  ตั้งกระทู้ตอบ
รายละเอียด :
ตัวอย่างโค้ดโปรแกรม :
ชื่อ : * ต้องป้อน
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
รูปภาพ :
อักษรยืนยัน : Please reload this page again.
 
 
 
 
รับเขียนโปรแกรม PHP + MySQL โปรแกรมใช้งานจริง รับทำโปรเจค PHP รับแก้งาน PHP โปรแกรม PHP ใช้งานจริง และ โปรเจคนักศึกษา VB6 ASP